لابی و سالن های انتظار مانند پیشانی ساختمان هستند که مراجعین قبل از همه جا اول به آنها مراجعه می‌کنند، پوشش کشسانی باریسول می‌تواند نوعی خوشامد گویی به مراجعین باشد

بالا