در ادارات هردوگروه کارمندان و ارباب رجوع نیاز به آرامش و نیز انگیزه به کار دارند پوشش کشسانی باریسول در مراکز اداری به این موضوع کمک شایانی می‌نماید

بالا