استخر ها بخشی مهم را در فضاهای ورزشی دارند و انسان‌ها مایلند در محیطی آسوده تن به آب بسپارند و پوشش‌های کشسانی باریسول به دلیل خاصیت ضد رطوبت و قارچ، سبک وزنی در ایجاد فضای مناسب جهت ورزش سهمی وافر دارند

بالا