شاتل

پروژه های خاص

شرکت شاتل با تامین اینترنت جهت مراجعین خود در صدد است که پنجره وسیع تری برای آنها بگشاید تا جهان رابهتر ببینند وزیبایی آن را نظره گر باشند.
(رنوزی دیزاین) با درک صحیح این نیاز اقدام به طراحی هوشمندانه محیط واستفاده بجا از پوشش‌های کشسانی نموده است.تاریخ اجرا پوشش کشسان:۱۳۹۷
محل پروژه :تهران، شرکت شاتل
طراح : مهندس فرهاد صالحی
مجری : شرکت پارسیس ( رنوزی دیزاین)