کودک و نوجوان

پروژه های خاص

نمایشگاه کودکان و نوجوانان

کودکان و نوجوانان با این هدف به نمایشگاه می آیند که مطلوب خود را در آنجا پیدا کنند و چه عرصه ای برای شرکت PSC فراهم گشته تا با طراحی نمایشگاه و بکاربردن شکل مناسب پوشش های کشسانی به این نیاز پاسخ گوید.

تاریخ اجرا پوشش کشسان: ۱۳۹۷
محل پروژه :نمایشگاه کودک و نوجوان
طراح : مهندس امیر میرطالب
مجری : شرکت PSC