سقف های جیر در رنگهای متنوع

سقف های کششی مات به عنوان یکی دیگر از انواع سقف کششی میباشد که با سادگی از زیبائی خاصی برخوردار استسقفهای کششی مات در واقع یک سطح مات میباشد

بالا