جـزیـیـات اجـرایـی

سقف های کشسان PSC

پروفیل های زیرسازی اختصاصی

Aluminium Profile

پروفیل دیواری

Wall Profile

پروفیل سقفی

Ceiling Profile

جزئیات اجرایی جهت نصب تاسیسات

Mounting Details